Privatlivspolitik 

03-10-2022 

Dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlems oplysninger

Registrerings- og kontakt oplysninger såsom:

 • Navn
 • Køn
 • Adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse 

 

Oplysninger, om ledere og trænere: 

Kontakt oplysninger såsom

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse 
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 

 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Hvor indsamler vi oplysninger?

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatte oplysninger ved udbetaling af løn

  Dansk Atletik Forbund, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesse-afvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 • Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

Formålene: 


Medlems oplysninger: 

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt 

 • Administration af din relation til os

   

Oplysninger på ledere og trænere: 

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlems oplysninger på baggrund af interesse afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v. 
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DAF samt til landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

  

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.[2] 

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner. Behandling og opbevaringsperiode kan ses herunder:

Medlemmer:

- Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems oplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Ulønnede ledere og trænere: 

- Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems oplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt.

Lønnede ledere og trænere:

- Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørtOBS! Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til data ortabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontakt oplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  


Kontakt oplysninger på den dataansvarlige

Ballerup Atletik Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ballerup Atletik Klub/vJesper Roug

Adresse: Marbækvej 10. - 2750 Ballerup 

CVR: 32591353

Telefonnr.:24257888

Mail: bak.formand@gmail.com

Website: www.ballerup-ak.dkHold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram